Rychlost a dráha pohybu

1.  Jak značíme rychlost pohybu tělesa?
      s
      v
      m
      F
2.  Urči, které tvrzení není pravdivé.
      rychlost rovnoměrného pohybu měříme v jednotkách m/s nebo km/h
      pohyb tělesa záleží na třech fyzikálních veličinách - dráze, rychlosti a času
      rychlost rovnoměrného pohybu je porovnání dráhy ujeté za jednotku času
      rychlost rovnoměrného pohybu je  fyzikální veličina, která má svoji značku v a základní jednotku km/h
 
3.  Rychlost rovnoměrného pohybu určíme ze vztahu:
      v = s : t
        v = s . t
        v = t : s
      s = v . t
4.  Jak určíme průměrnou rychlost nerovnoměrného pohybu?
      když celkově naměřený čas dělíme celkovou dráhou pohybu
      pomocí tachometru
      když celkovou dráhu pohybu dělíme celkovým časem
      když určíme okamžitou rychlost tělesa
 
5.  Graficky lze vyjádřit závislost dráhy na čase?
      křivkou
      přímkou
        kružnicí
      nelze vyjádřit
6.  Ve kterém případě se jedná o okamžitou rychlost?
      Vlak jel z Prahy do Chebu rychlostí 65 km/h
      střela vyletěla z pušky rychlostí 700 m/s
      závodník projel závodní dráhu rychlostí 95 km/h
      sud se kutálel z kopce rychlostí 50 km/h
 
7.   Jaký je význam věty: Letadlo letělo z Prahy do Londýna rychlostí 420 km /h?
      okamžitá rychlost letadla byla 420 km/h
      maximální rychlost letadla byla 420 km/h
      průměrná rychlost letadla byla 420 km/h
      letadlo uletělo za každou hodinu 420 km
8.  Jaká jednotka nevyjadřuje rychlost pohybu?
 
      km/s
      km/h
      km/v
      m/s
 
 

9.  Automobil se pohybuje rovnoměrným pohybem rychlostí 54 km/h. Jaká je jeho rychlost v m/s?
      54 000 m/s
      0,054 m/s
      194,4 m/s
      15 m/s

10.  Parník se pohybuje rychlostí 25,6 km/h. Cyklista po břehu jede rychlostí 8 m/s? Kdo jede rychleji?
      cyklista
      parník
      mají stejnou rychlost
      nedá se určit
 
11.  Jaká je rychlost rovnoměrně se pohybujícího tělesa, jestliže za 375 sekund urazí dráhu 1 500 m?
      0,25 m/s
      4 km/h
      14,4 m/s
      14,4 km/h
 
graf 1
 12. Traktor jel po dobu 6 minut rychlostí 24 km/h. Jakou ujel dráhu?
      4 km
      2,4 km
      144 km
      10 km
 
graf 2
 
 
 
13.  Jaká je rychlost rovnoměrného pohybu vozidla vozidla v grafu 1 ?
      50 km/h
      5 km/h
      2 km/h
      0,02 km/h

14.  Jaká je vzdálenost mezi vozidly v grafu 2 po 2 hodinách jízdy?

      120 km
      180 km
      60 km
      240 km
 
15. Železniční trať z Prahy do Košic je dlouhá 708 km. jakou průměrnou rychlostí ji ujel vlak, který z Prahy vyjel ve 20 hodin 30 minut a do Košic dojel v 7 hodin 50 minut?
      55 km/h
      62 km/h
      70 km/h
      60 km/h

16.   Zápalnice hoří rychlostí 3,2 m/s. Jak dlouhou zápalnici je třeba užít, aby výbuch nastal za 20 sekund po zapálení?

      6,25 m
      16 m
      64 m
      100 m
 


Vaše jméno a email